Vedtægter

VEDTÆGTER FC BØGESKOV Stiftes den 18/11-2015


  • 1. FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er FC Bøgeskov stiftes den 18/11-2015. Foreningen er hjemmehørende i Aarhus Kommune og har som formål at deltage i konkurrenceidræt og fremme den almene interesse for idræt, ungdoms- og fritidsaktiviteter.
  • 2. MEDLEMSFORHOLD Stk. 1. Foreningen består af aktive og passive medlemmer. Stk. 2. Optagelse af medlemmer sker ved udstedelse af medlemskort. For medlemmer under 18 år kræves der underskrift af forældre eller værge. Stk. 3. Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. Stk. 4. Et medlem kan ekskluderes, såfremt kontingent ikke betales, eller medlemmet skader foreningens anseelse og arbejde. Stk. 5. Medlemmer, der står i restance, kan ikke deltage i idrætslige aktiviteter under F.C. Bøgeskov. I påkommende tilfælde træffer bestyrelsen den endelige afgørelse.
  • 3. ORGANISATION Bestyrelse:

Bestyrelsen består af 1. Formand 2. Kasserer 3. 3-5 bestyrelsesmedlemmer

  • 4. GENERALFORSAMLING Stk. 1. Generalforsamling er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i pressen. Forslag, der ønskes behandlet ved den ordinære generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, eller når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald afholdes senest 4 uger efter begæringens aflevering. Indvarsling skal ske som ved ordinær generalforsamling. Stk. 4. Varsling kan ved ekstraordinær generalforsamling nedsættes til 7 dage, hvis der skal træffes en beslutning med meget kort varsel. Stk. 5. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har været medlemmer i mindst 3 måneder og ikke står i kontingentrestance. Såfremt en spiller endnu ikke er fyldt 16 år, har forældre eller værger stemmeret. Stk. 6. Valgbar er alle myndige medlemmer. Stk. 7. Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personligt fremmøde. Stk. 8. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed og sker ved håndsoprækning, med mindre et af de stemmeberettige tilstedeværende medlemmer eller dirigenten kræver skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Stk. 9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning fra bestyrelsen 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for regnskabsåret (1/11-31/10 året efter) og redegør for foreningens økonomi 5. behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsen: a) Valg af formand, sker på ulige år for 2 år ad gangen. b) Valg af kasserer, sker på lige år for 2 år ad gangen. b1) Næstformand vælges internt på førstkommende bestyrelsesmøde. c) Valg af 2-r bestyrelsesmedlemmer, sker hvert år for et år ad gangen. d) Valgene sker på følgende måde: Ved valg af formand anses den person der har opnået flest stemmer som værende valgt. Ved valg af næstformand og kasserer anses de to, der har opnået flest stemmer som værende valgt, og disse konstituere sig selv som henholdsvis næstformand og kasserer. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer anses de to-seks, der har fået flest stemmer som værende valgt. I tilfælde af stemmelighed afholdes omvalg mellem de af de opstillede, der har opnået lige mange stemmer. I tilfælde af fortsat stemmelighed foretages lodtrækning. e) Valg af én revisor og én revisorsuppleant, sker hvert år for en periode af et år. 7. Eventuelt.
  • 6. FORENINGENS STYRELSE Bestyrelse. Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningen efter disse vedtægter Stk. 2. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan bestyrelsen foranledige oprettet nye afdelinger. Stk. 3. Bestyrelsen skal, såfremt det af økonomiske eller sportslige grunde er nødvendigt, træde hjælpende til og kan evt. nedlægge en afdeling. Afdelingen kan dog forlange beslutningen udskudt til endelig afgørelse på en generalforsamling. Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Stk. 5. Bestyrelsen kan foretage eksklusion af medlemmer, jfr. 2, stk. 4. En eksklusion kan indankes for førstkommende generalforsamling. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Stk. 7. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der er behov for. Mødet skal dog afholdes mindst hver anden måned. Bestyrelsesmøde skal endvidere afholdes, såfremt der er krav herom fra mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Stk. 8. Indkaldelse til møde sker skriftligt ved udsendelse af dagsorden med mindst 7 dages varsel. Denne frist kan fraviges, såfremt der foreligger særlige omstændigheder, hvor fristen ikke kan overholdes. Der kan ikke træffes beslutninger om forhold, der ikke er nævnt i dagsordenen, med mindre der er tale om uopsættelige forhold. Stk. 9. Sekretæren udarbejder mødereferat indeholdende alle trufne beslutninger samt en gengivelse af den væsentlige del af bestyrelsens drøftelse og overvejelser. Stk. 10. Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden for sin virksomhed. Stk. 11. Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i afgørelsen af et spørgsmål, såfremt der foreligger omstændigheder, der gør det nærliggende at antage, at den pågældende har en særlig personlig interesse i spørgsmålets afgørelse. Stk. 12 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen tilsammen eller ved en af disses fravær af formanden eller kassereren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. I den daglige drift af foreningen kan den tegnes af formanden alene i forhold vedrørende Sport & Fritid, Aarhus Kommune.
  • 7. FORENINGENS ØKONOMI Stk. 1. Alle medlemmer betaler grundkontingent til foreningen fastsat af Bestyrelsen. Stk. 2. Ethvert aktivt medlem hører til den afdeling, hvortil kontingentet betales. Stk. 3. Indtægter ved sportslige arrangementer tilfalder foreningen. Stk. 4. Indtægter ved ikke sportslige arrangement tilfalder foreningen. Et sådan arrangement kræver bestyrelsens godkendelse.
  • 8. HÆFTELSE Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
  • 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER Stk. 1. Lovændringer skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 majoritet af de tilstedeværende, stemmeberettige medlemmer. Stk. 2. Såfremt vedtægtsændringer skal forhandles eller vedtages, skal dette fremgå af bekendtgørelsen, og disse vedtægtsændringer skal senest 14 dage før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn i klubhus. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på ordinære generalforsamling skal være indsendt til bestyrelsen senest den 1/10. Stk. 3. Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid i Aarhus Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav. Stk. 3. Bestyrelsen kan dog indanke vedtægtsændringer for førstkommende generalforsamling.
  • 10. OPLØSNING Stk. 1. Foreningen består, så længe en aktiv afdeling er tilsluttet. Stk. 2. Opløsning af foreningen kan kun finde sted, hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer godkender opløsningen på en generalforsamling, eller hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger godkender opløsningen. Stk. 3. I tilfælde af oplæsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om formuens anvendelse til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.